این جزوه توسط مجمع عدالتخواه رفسنجان تولید شده است.

منهای فقر استاد علامه حکیمی

خلاصه ای از کتاب منهای فقر قطع A5

منهای فقر