وجود جریان های سیاسی مختلف در کشور که گاه سابقه آنها حتی به سال های پیش از انقلاب باز می گردد، صحنه سیاسی کشور را تا حدودی پیچیده می سازد. بی شک شناخت جریانات سیاسی امروز کشور، بدون شناخت تاریخچه و اساسنامه و اصولی که بدان خود را ملتزم می کنند، امکان پذیر نیست. مشخص شدن وزن هریک از جریانات و احزاب در کشور نیز نیازمند شناخت دقیق این احزاب و سابقه و تأثیرگذاری آنها در کشور است.

جریان شناسی سیاسی-دارابی


یکی از اهداف خلاصه این کتاب،شناساندن و تبیین جریان های سیاسی ایران از دهه ۲۰ تا امروز است. برای این امر، این نوشته در ۳ فصل تقدیم می گردد.
  • فصل اول به کلیات پرداخته شده
  • فصل دوم به تبیین جریان های سیاسی پیش از پیروزی انقلاب می پردازد
  • و فصل سوم به تبیین جریان های سیاسی اسلام گرا 
در جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران، علی دارابی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دانلود خلاصه در 27 صفحه