·        کارگاه چگونه بنویسیم مطلب مان خوانده شود - استاد مرشد زاده + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تولید نشریه و کتاب موفق - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی گرافیک - استاد طهرانی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی روزنگاری آنلاین - استاد مهاجری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه و گزارش استاد بدری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فتوژورنالیسم - استاد واجدی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی عکاسی خبری استاد عامل بردبار + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با موسسات و نشریات کشور (2) - استاد رنجبران + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با موسسات و نشریات کشور (1) - استاد رنجبران + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه کتابچه و بروشور (2) - استاد مختاری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه کتابچه و بروشور (1) - استاد مختاری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (3) - استاد تقی آبادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی (2) - استاد فرهمند + ویدیو

·        کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی (1) - استاد فرهمند + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تابلو تصویر (2) - استاد وزیری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تابلو تصویر (1) - استاد وزیری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی نقد کتاب (2) - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی نقد کتاب (1) - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی کتابشناسی موضوعی - استاد قاسمیان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - استاد حسینی میر آبادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی سیر مطالعاتی (2) - استاد بانشی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی سیر مطالعاتی (1) - استاد بانشی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب (2) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب (1) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (2) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (1) - استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آشنایی با بر پایی نمایشگاه استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی اصول گرافیک و صفحه آرایی (2) - استاد درخشان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی اصول گرافیک و صفحه آرایی (1) - استاد درخشان + ویدیو

·        کارگاه آموزشی کتابشناسی استاد محسنی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه (2) - استاد محدثی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مصاحبه (1) - استاد محدثی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی گزارش نویسی - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی (2) - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی (1) - استاد فکری + ویدیو

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی (2) - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی (1) - استاد حدادی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (2) - استاد کیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری (1) - استاد کیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی آماده سازی تابلو تصویری - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (3) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (2) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای تابلو تصویری (1) - استاد شیرازی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی ویراستاری - استاد کشفی نیا + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه محتوای بروشور و کتابچه (2) - استاد علوی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تهیه محتوای بروشور و کتابچه (1) - استاد علوی + ویدیو

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد میر عبادی + صوت

 

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد مختاری + صوت

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد امامی + صوت

·        کارگاه آموزشی تامین محتوای بروشور و کتابچه - استاد علوی + صوت

·        کارگاه آموزشی مقاله نویسی - استاد فکری + صوت

·        کارگاه آموزشی صفحه آرایی و گرافیک نشریات - استاد علاقمند + صوت

·        کارگاه آموزشی مصاحبه - استاد میر رضوی + صوت

·        کارگاه آموزشی گزارش نویسی - استاد فکری + صوت

·        کارگاه آموزشی فن تلخیص کتاب - استاد محسنی + صوت

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی - استاد حدادی + صوت

·        کارگاه آموزشی خبر نویسی استاد میرزایی + صوت

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 4)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 3)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 2)

·        آموزش نگارش رسانه - استاد طاهری (جلسه 1)